Ατύχημα

 

Ατύχημα υπάρχει όταν συμβεί κάποιος ασφαλιστικός κίνδυνος, ο οποίος καλύπτεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αλλά για να θεωρηθεί ατύχημα πρέπει το γεγονός να είναι τυχαίο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου ή του συμβαλλομένου  της ασφάλισης.

Tags: , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply